เขตการค้าเสรียุโรปกลาง

posted on 16 Feb 2010 15:58 by eco-cooperation

เขตการค้าเสรียุโรปกลาง

CENTRAL EUROPEAN FREETRADE AREA :CEFTA                                                            

เป็นข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกในบุโรปกลาง 6 ประเทศ คือ โปเเลนด์ (Poland)ฮังการี(Hungary) สาธารณรัฐเช็ก(Czech republic) สาธารณรัฐสโลวัก(Slovak Republic) สโลวีเนีย(Slovenia) และโรมาเนีย(Romania) ซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 90 ล้านคน  มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) สารัสำคัญของความตกลง คือ การลดและยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับสิ้นค้าบางอย่างแก่กันอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งลดและยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและนำเข้า และสามารถบรรลุเป้าหมายเป็นเขตการค้าเสรี (Free Trade Area ) ในปี ค.ศ. 2001  (พ.ศ. 2544) 

CEFTA: Central European Free Trade Agreement(ข้อตกลงการค้าเสรียุโรปกลาง)CEFTA เป็นข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกในยุโรปกลาง 6 ประเทศ คือ

1.    โปแลนด์

2.    ฮังการี

3.    สาธารณรัฐเช็ก

4.    สาธารณรัฐสโลวัก

5.    สโลวีเนีย

6.    โรมาเนีย

ซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 90 ล้านคน

  CEFTA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) สาระสำคัญคือการลดและยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางอย่างระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งลดและยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและนำเข้า จนสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นเขตการค้าเสรี(Free Trade Area) ในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By จิระปะภา (27.55.166.139) on 2013-07-14 15:02