เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

NORTH AMERICA FREE TRADE             

    AREA : NAFTA     สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ ได้ตกลงทำสนธิสัญญาทวิภาคีเกี่ยวกับการค้าเสรี (Canada – US Free Trada Agreement)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) เม็กซิโกได้เข้ามาเป็นสมาชิกอีกประเทศหนึ่ง ทำให้กลุ่ม NAFTA  นี้มีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 360 ล้านคน เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่กลุ่มหนึ่ง   ทั้ง 3ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกได้มีการทำข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ เมื่อวันที่ 5 มกราคม   พ.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) โดยข้อตกลงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1094 (พ.ศ. 2537)

สาระสำคัญของ NAFTA

  1.    มีวัตุประสงค์จัดอุปสรรคด้านภาษี สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ และทยอยลดลงเรื่อยจนเหลือศูนย์ ภายใน 5-10 ปี ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวตามรายการ จะลดภาษีให้เหลือศูนย์ภายใน 15 ปี                                               

   2.    มุ่งเน้นการประนีประนอมกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางการค้า และลดข้อจำกัดทางการค้าที่เกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งการลงทุนระหว่างประเทศ และขจัดอุปสรรคกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร                                        

  3.    กำหนดกฎเกณฑ์ของแหล่งกำเนิดสิ้นค้า (Rule of Original)ในการที่จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร

  4.    มีข้อตกลงร่วมกันในการใช้มาตรการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนอย่างเสรี                                                                                             

  5.    ปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีการตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อระงับกรณีพิพาท ตลอดจนออกกฎข้อบังคับให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติ                                                                                                                                  

  6.    กรณีมีข้อขัดแย้ง สามารถใช้กลไกยุติข้อพิพาท ภายใต้กฎของWTO หรือข้อตกลงของ NAFTA โดยเริ่มจากการปรึกษาหารือเพื่อหาข้อยุติโดยคณะกรรมาธิการการค้าก่อน หากตกลงกันไม่ได้ ให้มีการตัดสินโดยคณะลูกขุนของ NAFTA                                                                                                                                  

  7.    การลงทุน กำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับนักลงทุนในประเทศภาคี                               

  8.    ทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดให้มีการปกป้องในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ บนหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ               

  9.    กลไกการยุติข้อพิพาท กรณีมีข้อขัดเเย้ง สามารถพิจารณาได้ภายใต้ WTO หรือข้อตกลงNAFTA เวทีใดเวทีหนึ่ง สำหรับNAFTA กำหนดกลไกในการยุติข้อพิพาท โดยเริ่มจากการปรึกษาหารือโดยคณะกรรมาธิการการค้าก่อน หากตกลงกันไม่ได้ ให้มีการตัดสินโดยคณะลูกขุนของนาฟตา                                                           

  10. ข้อตกลงข้างเคียง กำหนดใหเมีข้อตกลงข้างเคียง เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ของแรงงานในประเทศภาคีโดยเฉพาะในประเทศเม็กซิโก รวมทั้งช่วยป้องกันการไหลทะลักของสินค้าจากประเทศภาคีหนึ่ง ที่อาจทำให้อุตสาหกรรมภายในประเทศอื่นๆต้องได้รับความเสีย 

การค้าของประเทศไทยกับตลาด NAFTA

  NAFTA เป็นตลาดสำคัญของไทย ในปี พ.ศ. 2541 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย โดยไทยส่งออกไปNAFTA ร้อยละ 24 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย และไทยนำขเาจากNAFTA ร้อยละ15 ของมูลค่าการนำเข้ารวมของไทย สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารทะเลกระป๋อง แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟ และส่วนประกอบเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องบิน เรือ และอุปกรณ์การบิน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

ผลกระทบการค้าของไทยกับ NAFTA  ดังนี้

(1.) ข้อตกลงNAFTA ทำให้เม็กซิโกมีความได้เปรียบไทยในการแข่งขันในตลาดสหรัฐ ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไทย ทั้งในด้านการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ประกอบกับมีต้นทุนการผลิตต่ำ เนื่องจากมีระยะทางใกล้ เป็นผลให้สินค้าไทยส่งไปแข่งขันในตลาดสหรัฐลดลง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีการยกเลิกภาษีหรือเสียภาษีในระดับต่ำ และสินค้าที่นักลงทุนอเมริกันไปลงทุนในเม็กซิโก                             

(2.) ข้อตกลงNAFTA มีสิ่งจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศ เข้าไปร่วมลงทุนในประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อไทย ในการช่วงชิงนักลงทุนจากต่างประเทศ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในภูมิภาคอื่นด้วย  

 

Comment

Comment:

Tweet

thx

#7 By (27.130.246.132|27.130.246.132) on 2014-05-27 22:08

องค์กรการค้าระหว่างประเทศ ทวีปอเมริกามีไหมครับconfused smile

#6 By (110.78.175.67|110.78.175.67) on 2014-02-02 12:36

question

#5 By (171.96.240.122|171.96.240.122) on 2014-01-23 17:15

ทำไมไม่มีประเทศชิลีคะ เห็นว่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมเมื่อปี 2537 แต่ในรายละเอียดไม่เห็นกล่าวถึงชิลีเลยค่ะ  รบกวนหน่อยนะคะ

#4 By sawangchit (192.168.0.37, 110.77.232.187) on 2013-08-15 08:44

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ double wink

#3 By phatcha (103.7.57.18|223.206.2.44) on 2012-12-03 09:17

#2 By rungroy (103.7.57.18|122.154.165.253) on 2012-09-14 13:11

ที่ตั้งของเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ อยู่ที่ไหนครับ

#1 By แมน (125.25.137.146) on 2012-02-20 19:20