บรรณานุกรม

posted on 15 Feb 2010 22:31 by eco-cooperation

บรรณานุกรม

ชนิินทร์ พิทยาวิวิธ.การค้าโลก.กรุงเทพฯ :  บริษัท อักษรโสภณ จำักัด,2550.

ชุติมา บุณยประภัสสร.ก้าวทันการค้าโลก.กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินพริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จำกัด 

              มหาชน,2545.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป,2545.

 สมพงษ์ เพื่องอารมย์.ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์,2549.

_______.การค้าหระหว่างประเทศ.กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2546.

edit @ 15 Feb 2010 22:46:30 by ECONOMIC

edit @ 15 Feb 2010 22:47:55 by ECONOMIC

edit @ 16 Feb 2010 16:15:49 by ECONOMIC

Comment

Comment:

Tweet