ASEAN

posted on 14 Feb 2010 16:16 by eco-cooperation

กลุ่ม  ASEAN  : The  Association  of  South  East  Asian  Nations    (สมาคมประชาติแห่งเอเชีย - ตะวันออกเฉียงใต้)                                

         Asean  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The  Association  of  South  East  Asian  Nations  :  ASEAN)  เป็นกลุ่มความร่วมมือภูมิภาค (Regional  Group)

         Asean  ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1967 (พ.ศ.2510) มีสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ  ปัจจุบัน อาเซียนมีอายุกว่า 40 ปี และมีสมาชิก 10 ประเทศ ทำให้อาเซียนเป็นตลาดขนาดใหญ่  ประกอบด้วยประชากรประมาณ 500 ล้านคน

         สมาชิกเรื่มแรก 5 ประเทศ คือ

(1)       อินโดนีเซีย (Indonesia)

(2)       มาเลเซีย (Malaysia)

(3)       ฟิลิปปินส์ (Philippines)

(4)       สิงคโปร์ (Singapore)

(5)       ไทย (Thailand) 

 ปี ค.ศ.1984 (พ.ศ.2527)

(6)       บรูไนดารุสซาลาม (Brunei  Darussalam)

ปี ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538)

(7)       เวียดนาม (Vientnam)

ปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540)

(8)       ลาว (Laos)

(9)       พม่า (Myanmar)

ปี ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542)

10)       กัมพูชา (Cambodia)


 วัตถุประสงค์ของ  ASEAN               

(1) เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรม               

(2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

(3) เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันอย่างจริงจังในด้านต่าง ๆ  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  วิชาการ  วิทยาศาสตร์  และการบิหาร   เป็นต้น


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน               

          อาเซียนเริ่มดำเนินงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังในปี ค.ศ.1977 (พ.ศ.2520)  โดยเริ่มด้วยโครงการลดภาษีนำเข้าระหว่างกันโดยสมัครใจ (ASEAN  PTA) และมีโครงการอื่น ๆ ตามมาอีกหลายโครงการ เช่น               

2.2.1 โครงการาเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN  Free  Trade  Area : AFTA)               

2.2.2  โครงการเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN  Investment  Area : AIA)               

2.2.3 โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม (ASEAN  Industrial  Cooperation  Scheme : AICO)               

2.2.4  กรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (e – ASEAN  Framework  Agreement)               

2.2.5 การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนของอาเซียน (Facilitation  of  Goods  in  Transit)                

2.2.6 การเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียน               

2.2.7 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาพกลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (6 เหลี่ยมเศรษฐกิจ)               

2.2.8 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย               

2.2.9 โครงการส่งเสริมตลาดการค้า  การลงทุนสินค้าอุตสาหกรรมอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

          ซึ่งโครงการเหล่านี้เน้นเรื่องการลดภาษีนำเข้า  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง  ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกลง  รวมทั้งให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมอย่างเสรีในอาเซียนตามกรอบเวลาที่ตกลงกัน  ซึ่งจะเป็นการดึงดูดการลงทุนและขยายการค้าระหว่างกันในอาเซียนเพิ่มขึ้น   

โครงการเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN  Free  Trade  Area : AFTA)                               

          ASEAN   PTA  ที่ใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2521  นั้น  ปรากฎว่ารายการสินค้าที่ประเทศสมาชิกให้สิทธิพิเศษ ฯ  มักไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละประเทศสมาชิก  เป็นเหตุให้การค้าไม่ขยายตัวเท่าที่ควร  ดังนั้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN  Summit)  ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2535 ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยความริเริ่มของนายกรัฐมนตรีไทย (นายอานันท์  ปันยารชุน)  ที่ประชุมอาเซียนได้ตกลงที่จะจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN  Free  Trade  Area  :  AFTA)  ขึ้น และได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษเท่ากัน  สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement  on  the  Common  Effective  Preferential  Tariff  (CEPT)  Scheme  for  the  ASEAN  Free  Trade  Area :  AFTA)                               

วัตถุประสงค์

1)            เพื่อให้มีการขยายการค้าภายในอาเซียน

2)             จูงใจการลงทุนจากต่างประเทศมาสู่ภูมิภาค

3)             เสริมให้มีการปรับโครงสร้างภาษีศุลกากร  เพื่อประสิทธิภาพการผลิดของประเทศสมาชิก

4)            เพิ่มอำนาจต่อรองของอาเซียนในเวทีการเจรจาระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย                                               

          ประเทศสมาชิกจะลดภาษีศุลกากรระหว่างกันลงเหลืออัตราร้อยละ 0  – 5  สำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท  ภายในเวลา 10 ปี และยกเลิกมาตรการจำกัดปริมาณของสินค้าหนึ่ง ๆ ทันทีที่สินค้านั้นมีอัตรภาษีร้อยละ 20 หรือ ต่ำกว่า  แล้วยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีอื่น ๆ  ภายใน 5 ปี            

        (1) เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2536  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าของอาเซียนในตลาดโลก โดยมีหลักการสำคัญ คือ ลดภาษี และยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีต่าง ๆ และได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดภาษีนำเข้าระหว่างกันลงเหลือ 0 – 5 %  สำหรับสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภทภายใน 10 ปี (ปี พ.ศ.2536 – พ.ศ.2546)  ยกเว้นสินค้าเกษตร, ไม้แปรรูปที่อ่อนไหว (Sensitive  Products)  ซึ่งจะเริ่มนำเข้ามาลดภาษีในปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2546 (ค.ศ.2001 – ค.ศ.2003)  และลดภาษีให้เหลือ 0 – 5 % ในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010)  ส่วนสินค้าอ่อนไหวสูง (Highly  Sensitive  Products)  ซึ่งมีอยู่รายการเดียวคือ ข้าว  จะเริ่มต้นลดภาษีช้ากว่า  มีอัตราภาษีสุดท้ายสูงกว่า 5 % และมีมาตรการคุ้มกันพิเศษ  ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวเป็นของสมาชิกเดิม  ส่วนสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ  จะมีกำหนดเวลาที่ช้ากว่าสมาชิกเดิม  เนื่องจากเข้าร่วม AFTA  ช้ากว่า                                                               

       (2) ภายหลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อเร่งรัดการลงทุนในระยะสั้น และ