สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

posted on 13 Feb 2010 19:17 by eco-cooperation

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
    โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Development Project : IMT-GT)

    ประวัติความเป็นมา

    โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT=GT) เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก 3 ประเทศ

  คือ

    1. ไทย (Thailand)

    2. มาเลเซีย (Malaysia)

    3. อินโดนีเซีย  (Indonesia)

    เรื่มขึ้นเมื่อกลางปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มจะเกิดขึ้นในพื้นที่บางส่วนของแต่ละประเทศที่มีระบบการเมือง และสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียง โดยครอบคลุมพื้นที่ของแต่ละประเทศดังนี้

    1. ประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

        - สงขลา

        - ยะลา

        - สตูล

        - ปัตตานี

        - นราธิวาส

    2. ประเทศมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ 4 รัฐ ในภาคตะวันออนเฉียงเหนือ

        - เคตาห์

        - เปอร์ลิส

        - เปรัก

        - ปีนัง

    3. ประเทศอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา

        - อาเซห์

        - สุมาตราเหนือ

    วัตถุประสงค์

    เพื่อเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง 3 ประเทศ โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต การลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

    ความร่วมมือ

    สาขาความร่วมมือหลักมี 10 สาขา ได้แก่

    1. การคมนาคมขนส่งทางบกและทางน้ำ

    2. พลังงาน

    3. เกษตรและประมง

    4. อุตสาหกรรม

    5. ท่องเที่ยว

    6. การค้าและศุลกากร

    7. การเงินและการลงทุน

    8. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเคลื่อนย้ายแรงงาน

    9. การคมนาคมขนส่งทางอากาศ

    10. สื่อสารโทรคมนาคม

    เป้าหมายหลักของการพัฒนา

    1. เร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการ โดยสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ

    2. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต เช่น แรงงาน ทุน และ แร่ธาตุ

    3. เสริมสร้างความร่วมมือด้านส่งเสิรมการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความร่วมมือด้านการผลิตสินค้า (Co-production) เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

    4. พัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งโครงข่ายคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งระหว่าง 3 ประเทศ

    แนวทางดำเนินงาน

    1. แนวทางการพัฒนาระยะแรก เน้นการปรับปรุงหรือ ยุกเลิกนโยบายและระเบียบปฎิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ ร่วมทั้งการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ทั้ง 3 ประเทศ รวมถึงอำนวยความสะดวกและเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่โครงการ

    2. แนวทางการพัฒนาใหม่ เน้นการพัฒนาในพื้นที่ สงขลา ปีนัง และเมดาน รวมทั้งพื้นที่ต่อเนื่องแนวเขตพัฒนาหลัก(พื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่นอกเขต สงขลา ปีนัง และเมดาน) ซึ่งอยู่โดยรอบ ทั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 6 รูปแบบประกอบด้วย        Infrastructure Development

        In-situ Development

        Open Market Operation : Special Telecommunication Zone

        Tourism Development

        Development of the Humand Resource

        Development of the Hiterlands

โดยมุ่งเน้น การพัฒนาความร่วมมือที่ตัวโครงการซึ่งนำเสนอโดยภาคเอกชน

    สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า ได้แก่

    1. การลดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tarriff Barriers : NTBs)

    2. การใช้ใบขนสินค้าฉบับเดียว (Single Declaration Form)

    3. การใช้นโยบายการตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Inspection Policy)

    4. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านพิธีการศุลกากร (Computerization on Customs procedures)

    5. การประสารการเปิด-ปิด ด่านชายแดนไทยกับมาเลเซีย

    6. พัฒนาตลาดชายแดนของแต่ละประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกันเป็นตลาดขายส่งสินค้าชายแดนร่วม และก้าวไปสู่การเป็นตลาดสินค้าขายส่งข้ามแดนต่อไป (Cross border wholesale market)

    ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

    จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมและขยายเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และบริการในพื้นที่ความร่วมมือดังกล่าว

 


 

Comment

Comment:

Tweet

#27 By (101.108.59.0|101.108.59.0) on 2015-03-06 19:48

#26 By (101.108.59.0|101.108.59.0) on 2015-03-06 19:48

ร้นว่รย่ะเพ

#25 By (61.19.35.12|10.8.0.95, 61.19.35.12) on 2014-11-26 09:09

surprised smile tongue embarrassed surprised smile sad smile confused smile confused smile embarrassed wink wink wink wink wink wink wink wink embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed open-mounthed smile open-mounthed smile embarrassed wink

#24 By ี่ด่แพี่ (223.207.248.207|223.207.248.207) on 2014-11-18 18:36

#23 By yong (202.137.132.93|202.137.132.93) on 2014-10-15 15:05

#22 By (49.230.126.226|49.230.126.226) on 2014-09-11 10:58

#21 By BuBe (58.9.17.255|58.9.17.255) on 2014-08-18 18:45

กว่าจะหาเว็บนี้ก็ ( น่าจะ ) นานเลยละ ^-^ question

#20 By vapee (103.7.57.18|115.67.130.13) on 2013-06-30 18:36

#19 By vapee (103.7.57.18|115.67.130.13) on 2013-06-30 18:32

#18 By เฟื่อง (103.7.57.18|115.67.34.90) on 2013-06-26 17:40

Keep asking yourself where to buy resume paper? Visit Prime Resume page (prime-resume.com) to obtain professional resume writing service. Buy resumes from professional resume writers or read resume templates if you wish to find out what winning CV writing is.

#17 By resume services (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-20 00:28

It’s really great that you make such superior theme close to this good topic. Hence I guess that that can be very good if scholars get the thesis project and just buy thesis from you.

#16 By buy thesis (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-20 03:16

Excellent concept,thanks for sharing..

#15 By Domain Registration (115.119.115.38) on 2012-03-19 17:37

ความรู้เพียบ(ขอขอบคุณครับ)

#14 By markre007 (192.168.3.143, 110.77.138.62) on 2012-02-10 15:31

ความรู้เพียบขอขอบคุณครับ

#13 By markre (192.168.3.143, 110.77.138.62) on 2012-02-10 15:26

Anytime you need your directory to be submitted, the Directory submissions service would make that for you per not high costs.

#12 By Directory submissions (94.242.214.6) on 2011-12-03 11:22

I took my first mortgage loans when I was 25 and that helped me a lot. However, I require the sba loan again.

#9 By credit loans (91.212.226.143) on 2011-11-17 02:05

#8 By jutharat (182.232.91.114) on 2011-06-18 16:24

oh oh oh oh fack you

#7 By ukfrkk (223.206.116.199) on 2011-02-18 12:28

thx very much .big smile open-mounthed smile confused smile question surprised smile double wink cry

#6 By buy (223.206.116.199) on 2011-02-18 12:27

กาก

#5 By Gu (58.137.46.54) on 2011-02-08 09:07

ให้ความรู้ดีมากเลยอ่ะ big smile

#4 By Chichi-gigi on 2010-11-14 15:13

thx cub

#3 By 1.1 (113.53.99.54) on 2010-10-21 20:31

5TFWgw <a href="http://blkgxrmxqemw.com/">blkgxrmxqemw</a>, [url=http://cogxnkvwejub.com/]cogxnkvwejub[/url], [link=http://bumahgbbrtcd.com/]bumahgbbrtcd[/link], http://jarxflszwmsk.com/

#2 By jrrzinv (222.121.122.190) on 2010-10-19 05:23

รูปสวยจัง :)

#1 By 555 (58.137.178.7) on 2010-02-16 15:23