G-10

posted on 16 Feb 2010 16:43 by eco-cooperation in G

 

กลุ่ม G-10

       เป็นกลุ่มประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก 10 ประเทศ เน้นการปกป้องและผลัก ดันเรื่อง non-trade concerns ให้เข้ามารวมอยู่ในการเจรจาสินค้าเกษตรมีสมาชิก ได้แก่ บัลกาเรีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และ มอริเชียส 

      กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี 20 ( Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors)  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นกลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหาร ธนาคารกลางจากประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 19 ประเทศ รวมกับสหภาพยุโรป (อียู)  ประเทศทั้ง 19 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ  (จี-7) คือ อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศ ระบบเศรษฐกิจเกิด ใหม่ขนาดใหญ่อีก 12 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และตุรกี ประเทศในกลุ่มจี 20 มี ขนาดเศรษฐกิจรวมกันเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันประมาณ 2 ใน 3 ของโลก 

 

edit @ 16 Feb 2010 16:46:15 by ECONOMIC

การรวมกลุ่มในภูมิภาคลาตินอเมริกา  (LATIN AMERICA INTEGRATION)

         

           การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกา มีอยู่หลายกลุ่ม ได้แก่  Latin American  Free Trade Association : LAFTA เป็นการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การผลิตและการค้า ซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเล็ก มีการเจริญทางเศรษฐกิจต่ำและมีปัญหาขาดดุลชำระเงิน, กลุ่มอเมริการกลาง คือCaribbean Community and Common Market : CARICOM ,COMMON  American Common Market ,CACM โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดภาษีศุลกากร เพื่อประโยชน์ในการส่งสิ้นค้าออกเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา กลุ่มอเมริกาใต้ คือ MERCOSUR เป็นการรวมกลุ่มเเบบสหภาพศุลกากร และเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) สมาชิกประกอบด้วย อาร์เจนติน่า บราซิล ปารากวัยและอุรุกวัย และ Latin American Integration Association : ALADI ซึ่งเป็นกลุ่มย่อย